TỔ CHỨC TIẾP NHẬN KHÁCH TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI/ RECEIVE BOOKING IN “THE NEW NORMAL”

Sân gôn Chí Linh xin thông báo về việc tổ chức tiếp nhận khách như sau:
Căn cứ vào Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 3802/UBND-VP của UBND Tỉnh Hải Dương ngày 15/10/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
  •  Sân gôn Chí Linh tổ chức tiếp nhận khách trong trạng thái bình thường mới theo Nghị quyết của Chính phủ và chủ trương của tỉnh Hải Dương, các hoạt động dựa trên tiêu chí “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” .
  •  Các quy định phòng chống dịch bệnh sẽ được giữ nguyên và tuân thủ nghiêm ngặt như quy định 5K, áp dụng giãn cách trong quá trình chơi để đảm bảo tổ chức hoạt động vừa an toàn vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
ChiLinh Golf would like to announce the update of receiving booking as follows:
Pursuant to Resolution No. 128/NQ-CP on October 11, 2021 of the Government on the Promulgation of the Provisional Regulation “Safely adapting, flexibly, effectively controlling the COVID-19 epidemic”; Official Dispatch No.3802/UBND-VP of the People’s Committee of Hai Duong Province on October 15, 2021 about adjusting measurements “Safely adapting, flexibly, effectively controlling the COVID-19 epidemic” in the province.
  •  ChiLinh Golf receives booking in “the new normal” according to the Government’s Resolution and the policy of Hai Duong province, the activities are based on the criteria “Safely adapting, flexibly, effectively controlling the COVID-19 epidemic”.
  •  Disease preventions and control regulations will be maintained and strictly followed such as 5K regulations, applying distancing during the game to ensure that the operation will be safe and follow disease preventions effectively.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt